Algemene voorwaarden

Psychologische behandelingen die door de zorgverzekering worden vergoed
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is onderverdeeld in:

  • Huisartsenzorg inclusief Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)
  • Basis GGZ (B-GGZ)
  • Specialistische GGZ (S-GGZ)

Damering Psychologen is een psychologiepraktijk die uitsluitend werkt in de Basis GGZ. Psychologische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer nog geen aanspraak is gedaan op het eigen risico zal bij de afrekening altijd eerst het eigen risico worden aangesproken voordat de zorgverzekeraar overgaat tot vergoeding. In 2022 bedraagt het verplicht eigen risico € 385,-.

Facturering vindt plaats nadat een behandeling is afgesloten bij de gecontracteerde zorgverzekeraar. De facturering gebeurt elektronisch via een beveiligd portaal (VECOZO) zie www.vecozo.nl. Bij ongecontracteerde zorg ontvangt u na afsluiting van de behandeling een factuur die u vervolgens bij uw zorgverzekering kunt indienen.

Door de zorgverzekeraar verzekerde en vergoede zorg
Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar moet voldaan worden aan de eisen die door de zorgverzekeraar zijn bepaald. Deze eisen zijn een verwijzing van de huisarts met vermelding voor een behandelingen in de Basis GGZ in verband met een vermoeden van een DSM 5 stoornis (Stemmingsstoornis, Depressie, Angststoornis, PTSS,…). De keuze van een zorgzwaartepakket is afhankelijk van de ernst, complexiteit, risico en beloop van de stoornis.

Niet door de zorgverzekeraar verzekerde en vergoede zorg
Algemene psychische klachten worden niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. Dit zijn b.v. niet lekker in je vel zitten, onzekerheid, zich moeilijk kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden of gebeurtenissen (of ze nu gepaard gaan met of zonder depressie en/of angst), partnerrelatieproblemen, problemen in het gezin, aan arbeid gerelateerde klachten (burn-out),… . Ook uitgebreidere testdiagnostiek en behandelingen in groepsverband, zoals Mindfulness Trainingen, Assertiviteitstrainingen, Zelfbeeld trainingen,… horen niet langer tot verzekerde zorg. Behandeling door de gz-psycholoog is zeker geïndiceerd en zinvol maar wordt niet door de zorgverzekeraar betaald. Ook voor deze klachten kunt u bij Damering Psychologen terecht maar er zal dan een particulier behandeltraject worden geopend.

Contact
De praktijk is gevestigd aan de Fonteynenburghlaan 3v, 2275 CX Voorburg. Telefonisch zijn wij bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 tot 15.00 uur op telefoonnummer 070 – 386 04 08. Wanneer de telefoon niet opgenomen kan worden, volg dan de aanwijzingen van het keuzemenu. Wanneer u een voicemailbericht achterlaat met naam en telefoonnummer wordt u altijd teruggebeld.

U kunt ook een mail sturen naar info@damering.nl of u maakt gebruik van het aanmeldformulier op de website www.damering.nl.

Route

De praktijk is gevestigd in een appartement in de voormalige Fonteinkerk op de 5e etage, een lift is aanwezig.

Er is parkeergelegenheid in de directe omgeving. Om te kunnen parkeren in Voorburg heeft u een (blauwe) parkeerschijf nodig. U mag 2 uur met de blauwe parkeerschijf parkeren.Met het openbaar vervoer kunt u bus 23 nemen en uitstappen bij de halte Diaconessenhuis. Het is dan nog 5 minuten lopen naar de Fonteynenburghlaan 3V.

 

Bereikbaarheid bij spoed en voor artsen en andere hulpverleners
Voor spoed en intercollegiaal overleg, tijdens en buiten kantooruren,  kiest u nummer (2) in het keuzemenu wanneer u naar de praktijk belt (070 386 04 08). U wordt dan direct doorgeschakeld.

Als er sprake is van een crisis buiten de openingstijden van uw huisarts of in het weekend, adviseren wij u contact op te nemen met Huisartsendienst Hadoks, 070 – 346 96 69 of info@hadoks.nl.

Criteria voor verwijzers
In het document Afspraken verwijzing Geestelijke gezondheidszorg staan alle belangrijke voorwaarden die gesteld zijn aan het verwijzen van cliënten.

Praktijkadres, Openingstijden en Wachtlijst
De praktijk Damering Psychologen is gehuisvest aan de Fonteynenburghlaan 3v, 2275 CX Voorburg.

Consulten zijn alleen en uitsluitend op afspraak mogelijk. De praktijk is 5 dagen per week geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur. Wanneer er een wachtlijst is zal deze op de startpagina van de website www.damering.nl vermeld worden.

Intakegesprek
Tussen de intake en de start van de behandeling is geen wachttijd. Tijdens het intakegesprek wordt de problematiek in kaart gebracht. Aansluitend zal een eerste indicatie en een voorlopig plan van aanpak met u worden besproken.

Vooraf aan de intake wordt u gevraagd om een vragenlijst in te vullen ten behoeve van een eerste ROM-meting en het AVG toestemmingsformulier te ondertekenen waarmee u wel of niet toestemming kan geven voor overleg met uw huisarts en/of het aanleveren van uw geanonimiseerde gegevens aan AKWA en DIS ten behoeve van betering in de zorg. Verder zou er met uw toestemming gebruik gemaakt kunnen worden van uw geanonimiseerde gegevens voor inter- en supervisie overleg. Dit is overleg tussen collega-psychologen om de deskundigheid en kwaliteit van de geleverde zorg te verbeteren.

Graag meenemen voor het intakegesprek:

  • de verwijzing van uw huisarts
  • een geldig legitimatiebewijs
  • uw medicatielijst (indien van toepassing)

Duur consulten
Een individueel consult duurt 45 minuten. Voor dossiervorming, het maken van aantekeningen, voorbereiding op de sessie en administratie wordt per consult 15 minuten gerekend. Er is dus sprake van een consult van 60 minuten inclusief administratieve werkzaamheden.

Rapportages
Voor verzekerde zorg zijn wij verplicht aan uw huisarts te rapporteren. Uitwisseling van gegevens met derden (advocaten, arbo-artsen) vindt uitsluitend plaats wanneer bij ons een door u getekende schriftelijke verklaring wordt ingediend van de opvragende partij. De uitgaande informatie wordt voor verzending eerst met u besproken.

Op een aantal momenten (in de intakefase, tijdens of bij afsluiting van de behandeling) wordt u verzocht vragenlijsten in te vullen om o.a. uw klachten en de veranderingen hiervan in beeld te brengen en te documenteren. Hiertoe zijn wij verplicht door de zorgverzekering. De uitkomsten hiervan worden door de behandelaar vertrouwelijk behandeld en toegevoegd aan uw dossier.
De zorgverzekering eist echter een geanonimiseerde versie van de data over te dragen aan het Digitale Informatie Systeem (DIS). Hier vindt u meer informatie over DBC Systematiek. Verder eisen sommige zorgverzekeraars dat de diagnose waarvoor u bent behandeld samen met de afrekening via VECOZO (www.vecozo.nl) aan uw dossier bij de zorgverzekeraars wordt toegevoegd.
U heeft echter de mogelijkheid een privacyverklaring te tekenen waardoor er geen informatie naar de zorgverzekeraar betreffende de diagnose wordt doorgegeven.

No-show tarief voor verzekerde zorg
Soms kan het voorkomen dat u noodgedwongen een afspraak moet afzeggen.
Voor verzekerde zorg dient u bij verhindering uw afspraak minstens 24 uur (één werkdag) van te voren af te zeggen of te verplaatsen. Afspraken gepland op maandag moeten op vrijdag voor 13.00 uur worden afgezegd. Is dit niet het geval dan zijn wij gerechtigd het consult voor u in rekening te brengen.

Wanneer u zonder afmelding niet op een afspraak verschijnt zijn wij genoodzaakt de kosten van het gemiste consult bij u in rekening te brengen. Wij hanteren hiervoor het particuliere tarief van € 115.00 euro per gemiste afspraak. Niet nagekomen afspraken worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

KWALITEIT

Registraties
De praktijkhouder is BIG geregistreerd en lid van het Nederlands Instituut van Psychologen, (NIP) en lid van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Dit betekent dat de praktijkhouder gebonden is aan de beroepscode van het NIP en de LVVP. Bij het secretariaat van de praktijk of via het NIP, www.psynip.nl, is een inkijkexemplaar van deze beroepscode aanwezig dat u op verzoek kunt inzien.

Privacy/geheimhouding en dossier
Al hetgeen ter sprake komt in de consulten wordt vertrouwelijk behandeld en valt onder de geheimhoudingsplicht van de behandelende gz-psycholoog. Deze geheimhoudingsplicht valt onder uw rechten die staan vermeld in de volgende wetten:

  • de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
  • de Wet Bescherming Persoonsgegevens
  • de Wet Klachtrecht en
  • de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO)

Als gz-psycholoog ben ik hieraan gebonden. Dienovereenkomstig mag er geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming.

Uw dossier wordt na beëindiging van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijke verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd.
U bent gerechtigd het dossier eerder te laten vernietigen. Indien gewenst dient u hiertoe een schriftelijk verzoek in.

Klachten en geschillen
Bij klachten en geschillen verwijs ik u naar onze privacy-statement en/of de website van de LVVP. Dit staat voor landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten.

Interne klachtenregeling
Ik probeer u zo goed mogelijk te behandelen en ik vind het belangrijk dat u tevreden bent over mijn zorg en dienstverlening.
Toch kunnen dingen anders lopen dan u verwacht had. Het is zowel voor uzelf als voor mij van belang dat u mij laat weten waarover u niet tevreden bent. Alleen dan bestaat de mogelijkheid om, samen met u, naar een oplossing te zoeken. U kunt erop vertrouwen dat ik uw klacht serieus neem en er zorgvuldig mee om zal gaan.

Interne klachtenprocedure
Ik adviseer u uw ontevredenheid in eerste instantie te bespreken met degene op wie uw klacht betrekking heeft. U geeft de ander dan de gelegenheid eventuele fouten of tekortkomingen te erkennen. Misverstanden kunnen rechtgezet worden.
Het kan zijn dat uw klacht met de betrokkene niet naar tevredenheid is opgelost. Ook kan het voorkomen dat u uw probleem of klacht niet rechtstreeks met de betrokkene kunt of wilt bespreken. U kunt uw klacht dan schriftelijk indienen. Ik zoek dan naar een externe deskundige waarmee u uw klacht kunt bespreken.
Mocht de behandeling van uw klacht niet tot het door u gewenste resultaat leiden, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

Aansprakelijkheid
Damering Psychologen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de cliënt, de zorgvrager voor enige schade dan in het geval dat zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in het voorkomende geval tot uitkering overgaat.

error: Content is protected !!